نام: الهه داعی
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حقوق
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: d a e i @ i a u n s . a c . i r
آدرس: دانشجوی دکتری

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی
دانشگاه تهران دانشجوی دکتری
ایران
1385
کارشناسی
حقوق قضایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ایران
1383

تحقیقات

عنوان
رفتار شهروندی پشنتوانه حقوق شهروندی در سازمانهای عصرحاضردانشگاه آزاد نوشهر 1394
شرایط و طرق انعقاد قراردادهای الکترونیکی در همایش منطقه ای حقوق و الکترونیک 1390
طرح پژوهشی موانع و محدودیتهای اجرای احکام مدنی در حقوق و محاکم ایران سال 90
علل تاخیر ازدواج جوانان و کاهش باروریهمایش ملی جمعیت و خانواده دانشگاهیان دانشگاه آمل 1394
مسئولیت مدنی صغیر غیر ممیز در حقوق ایران در همایش در همایش داخلی حقوق و مسئولیتهای کودک 1389
همایش ملی جمعیت و خانواده دانشگاهیان دانشگاه آمل 1394
همکاری در طرح پژوهشی حق العمل کاری و مسئولیت مدنی حق العمل کار سال 90
همکاری در طرح تحقیقاتی بانک هوشمند تنفیق قوانین یکصد ساله ایران سال 84تا 86 آبان