الهه داعی

مربی دانشکده علوم انسانی


نام: الهه داعی
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حقوق
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: d a e i @ i a u n s . a c . i r
آدرس: دانشجوی دکتری

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی
دانشگاه تهران دانشجوی دکتری
ایران
1385
کارشناسی
حقوق قضایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ایران
1383

تحقیقات 8 تحقیق

عنوان
رفتار شهروندی پشنتوانه حقوق شهروندی در سازمانهای عصرحاضردانشگاه آزاد نوشهر 1394
شرایط و طرق انعقاد قراردادهای الکترونیکی در همایش منطقه ای حقوق و الکترونیک 1390
طرح پژوهشی موانع و محدودیتهای اجرای احکام مدنی در حقوق و محاکم ایران سال 90
علل تاخیر ازدواج جوانان و کاهش باروریهمایش ملی جمعیت و خانواده دانشگاهیان دانشگاه آمل 1394
مسئولیت مدنی صغیر غیر ممیز در حقوق ایران در همایش در همایش داخلی حقوق و مسئولیتهای کودک 1389
همایش ملی جمعیت و خانواده دانشگاهیان دانشگاه آمل 1394
همکاری در طرح پژوهشی حق العمل کاری و مسئولیت مدنی حق العمل کار سال 90
همکاری در طرح تحقیقاتی بانک هوشمند تنفیق قوانین یکصد ساله ایران سال 84تا 86 آبان